cách quản trị doanh nghiệp startup

4 giai đoạn quản trị doanh nghiệp startup hiện nay

Cũng theo Ken Blanchard và Spencer Johnson, thời điểm kết thúc giai đoạn 4 chỉ xảy ra khi doanh nghiệp hay nhóm hoạt động bắt đầu thay đổi mục tiêu, kế hoạch, định hướng phát Con số thống kê chỉ ra rằng cứ 10 dự án khởi nghiệp thì chỉ một thành công. Cũng năm